Cách chuyển tính từ sang danh từ

  -  

topgamebanca.com bây giờ xin reviews đến các bạn “Bảng cách chuyển đổi trường đoản cú nhiều loại trong tiếng Anh-bao gồm bài tập với đáp án” để chúng ta tìm hiểu thêm. Đây là tư liệu hữu dụng giúp chúng ta ôn tập chuẩn bị cho những bài xích thi bên trên ngôi trường. Cũng nhỏng, tài liệu này còn làm tín đồ học tập tập luyện kỹ năng có tác dụng bài cùng tích trữ vốn từ bỏ vựng hữu dụng cho các kỳ thi cùng khám nghiệm.

Bạn đang xem: Cách chuyển tính từ sang danh từ

1. Bảng tự loại vào giờ Anh


*
*
*
*
*
Có nhiều phép tắc nhằm chuyển động từ thanh lịch danh từ bỏ trong giờ Anh

Detroit is renowned for the _____ production_____ of cars. (produce)

Trong câu gồm mạo tự khẳng định “the” nên bắt buộc điền một danh từ

Đáp án là: production

Dịch: Detroit vô cùng nổi tiếng về câu hỏi cung cấp xe hơi.

3.2. Cách thành lập tính từ

Tính từ bỏ đơn
NounAdj
Noun + yRainRainy
WindWindy
SunSunny
SnowSnowy
FogFoggy
Noun + lyDayDaily
ManManly
FriendFriendly
LoveLovely
Noun + fulCareCareful
BeautyBeautiful
HarmHarmful
Noun + lessCareCareless
HomeHomeless
HarmHarmless
Noun + enGoldGolden
WoolWoolen
WoodWooden
Noun + someTroubleTroublesome
Quarrelquarrelsome
Noun + ishBookBookish
GirlGirlish
ChildChildish
Noun + ousHumourHumourous
DangerDangerous
Tính từ bỏ ghép
Examples
Adj + adja dark-blue coata red-hot iron bar
Noun + adjectivea snow-White facethe oil-rich country
Noun + participlea horse-drawn carta heart-breaking story
Adjective + participleready-made shirta good-looking girl
Adverb + participlea newly-built housea well-dressed man
Noun + noun-eda tile-roofed house
Adjective sầu + noun-eda dark-haired girl
A group of wordsa twenty-year-old girla twelve-chapter novelan eight-day tripan air-to-air missile

3.3. Cách thành lập và hoạt động trạng từ

Công thức: Adj + ly = Adv

Ex: quiông chồng → quickly

slow → slowly

beautiful → beautifully

final → finally

immediate → immediately

Lưu ý:

các tính tự tận thuộc bởi able/ible thì bỏ e ở cuối với thêm y:

Ex: capable → capably

probable → probably

possible → possibly

âm cuối y biến thành i:

Ex: happy → happily

easy → easily

lucky → luckily

Những ngôi trường vừa lòng ngoại lệ:Friendly (adj): là tính từ bỏ cùng không tồn tại bề ngoài trạng tự. Để gồm trạng trường đoản cú giống như, ta rất có thể cần sử dụng cụm trạng từ bỏ in a friendly way.

Ex: He is friendly.

He greeted me in a friendly way.

Hard vừa là tính từ bỏ vừa là trạng từ:

Ex: The exercise is pretty hard. (hard = difficult).

She works hard. (hard: adv) = She is a hard-working worker. (hard: adj)

Late: vừa là tính từ vừa là trạng từ:

Ex: He was late. (adj)

He came late. (adv)

Một số trường đoản cú khác vừa là adj, vừa là adv: early, well, fast, high

Ex: – I’m very well today. (adj)

She learns very well. (adv)

– This table is high. (adj)

The plane flies high.

– early train (adj)/get up early (adv)

highly cũng là trạng từ bỏ tuy nhiên nghĩa khác với high (adv).

Ex: The plane flies high.

He is highly paid. = He is a highly-paid employee

Example 1. Find the adjective sầu in the first sentence và fill the gap with the adverb.

Joanne is happy. She smiles ………happily…….The boy is loud. He shouts ………..loudly…….

3.4. Cách thành lập động trường đoản cú V-ed với V-ing

Cách thêm – ed sau động từ

Những cách thức thêm– eddưới đây được dùng để Thành lập thì quá khứ đối chọi (simple past) với vượt khứ đọng phân từ bỏ (past participle):

Thông thường: thêmedvào động tự nguyên chủng loại.

To talk –> she talked about her family last night.

Động từ bỏ tận thuộc bằnge–> chỉ thêmd.

To live –> he lived in Hanoi for 2 years.

Động từ tận thuộc bằngphú âm + y–> đổiythànhied.

To study –> they studied in the library last weekend.

Động xuất phát từ một âm huyết tận cùng bằng1 nguyên lòng + 1 phú âmvà cồn từ được nhấn mạnh vấn đề (stressed) ởâm tiết cuối–> gấp rất nhiều lần prúc âm cuối trước lúc thêmed.

To stop –> stopped

To control –> controlled

Một số hễ tự 2 âm ngày tiết, tận cùng bằngl, được nhấn mạnh (stressed) sinh sống âm máu đầu tiên cũng gấp rất nhiều lần phú âm cuối trước khi thêmed.

To travel –> traveled

To kidnap –> kidnapped

To worship –> worshipped

Cách phát âm v-ed

Có cho tới 3 phương pháp để phân phát âm trường đoản cú có-edtận cùng:

/id/: sau những âm /t/ cùng /d/

To want –> wanted

To decide –> decided

/t/: sau các prúc âm câm (voiceless consonant sounds)

To ask –> asked

To finish –> finished

/d/: sau những nguan tâm (vowel sounds) với prúc âm tỏ (voiced consonant sounds)

To answer –> answered

To open –> opened

Cách thêm -ing sau đụng từ

V-ingđược hình thành để làm cho hiện giờ phân từ (present participle), trong những thì tiếp tục (continuous tenses) với để sinh sản thành động danh từ bỏ (gerund). Có 6 ngôi trường vừa lòng thêm ing:

Thông thường: thêm-ingvà cuối rượu cồn trường đoản cú ngulặng mẫu mã.

To walk –> walking

To bởi –> doing

Động tự tận cùng bằnge–> bỏetrước khi thêm-ing

To live sầu –> living

To love sầu –> loving

Động tự tận thuộc bằng-ie–> thay đổi thành-ytrước khi thêm-ing.

To die –> dying

To lie –> lying

Động từ 1 âm ngày tiết tận cùng bằng1 nguyên âm + 1 phụ âmvà hễ trường đoản cú được nhấn mạnh (stressed) sống âm ngày tiết cuối –> gấp đôi phú âm cuối trước khi thêm-ing.

To run –> running

To cut –> cutting

Một số động từ 2 âm huyết, tận cùng bằng l, được nhấn mạnh (stressed) sinh sống âm tiết thứ nhất cũng gấp đôi phụ âm cuối trước lúc thêm-ing.

To travel –> traveling

Một số đụng tự có các thêm-ingđặc trưng để tách nhầm lẫn:

To dye (nhuộm) –> dyeing Khác với lớn die (chết) –> dying

To singe (cháy xém) –> singeing Khác cùng với khổng lồ sing (hát) –> singing

4. Bài tập


Luyện tập – Cấu tạo nên từ bỏ với trường đoản cú loại

1. John cannot make a _______ khổng lồ get married to Mary or stay single until he can afford a house và a car.

A. Decide

B. Decision

C. Decisive

D. Decisively

2. She often drives very ________ so she rarely causes an accident.

A. Carefully

B. Careful

C. Caring

D. Careless

3. All Sue’s friends & __________ came to lớn her buổi tiệc ngọt .

A. Relations

B. Relatives

C. Relationship

D. Related

4. My father studies about life and structure of plants and animals. He is a ……….

A. Biology

B. Biologist

C. Biological

D. Biologically

5. She takes the …….. For running the household.

Xem thêm: Cách Sao Lưu Tin Nhắn Iphone Sang Iphone Đơn Giản, Nhanh Chóng

A. Responsibility

B. Responsible

C. Responsibly

D. Responsiveness.

6. We are a very close-knit family và very ….. Of one another.

A. Supporting

B. Supportive

C. Support

D. Supporter

7. You are old enough to lớn take _______ for what you have done.

A. Responsible

B. Responsibility

C. Responsibly

D. Irresponsible

8. He has been very interested in researching _______ since he was in high school.

A. Biology

B. Biological

C. Biologist

D. Biologically

9. Although they are twins, they have sầu almost the same appearance but they are seldom in __.

A. Agree

B. Agreeable

C. Agreement

D. Agreeably

10. The more _______ & positive sầu you look, the better you will feel.

A. Confide

B. Confident

C. Confidently

D. Confidence

11. My parents will have celebrated 30 years of _______ by next week.

A. Marry

B. Married

C. Marriageable

D. Marriage

12. London is trang chính lớn people of many _______ cultures.

A. Diverse

B. Diversity

C. Diversify

D. Diversification

13. Some people are concerned with physical ______ when choosing a wife or husbvà.

A. Attractive

B. Attraction

C.attractiveness

D.attractively

14. Mrs. Pike was so angry that she made a _______ gesture at the driver.

A. Rude

B. Rudeness

C. Rudely

D. Rudest

15. She sent me a _______ letter thanking me for my invitation.

A. Polite

B. Politely

C. Politeness

D. Impoliteness

16. He is unhappy because of his ————–.

A. Deaf

B. Deafen

C. Deafness

D. Deafened

17. His country has ————– climate.

A. Continent

B. Continental

C. Continence

D. Continentally

18. She has a ————– for pink.

A. Prefer

B. Preferential

C. Preferentially

D. Preference

19. Computers are ————– used in schools và universities.

A. Widely

B. Wide

C. Widen

D. Width

đôi mươi. I sometimes vày not feel ————– when I am at a các buổi party.

A. Comfort

B. Comfortable

C. Comforted

D. Comfortably

21. English is the language of ————–.

A. Communicative

B. Communication

C. Communicate

D. Communicatively

22. I have to lớn vì chưng this job because I have sầu no ————–.

A. Choose

B. Choice

C. Choosing

D. Chosen

23. English is used by pilots to lớn ask for landing ————– in Cairo.

A. Instruct

B. Instructors

C. Instructions

D. Instructive

24. He did some odd jobs at trang chính ————–.

A. Disappointment

B. Disappoint

C. Disappointed

D. Disappointedly

25. Don’t be afraid. This snake is ————–.

A. Harm

B. Harmful

C. Harmless

D. Unharmed

26. During his ————–, his family lived in the United State.

A. Child

B. Childhood

C. Childish

D. Childlike

27. Jachồng London wrote several ————– novels on an adventure.

A. Interest

B. Interestedly

C. Interesting

D. Interested

28. He failed the final exam because he didn’t make any ————– for it.

A. Prepare

B. Preparation

C. Preparing

D. Prepared

29. The custom was said lớn be a matter of ————–.

A. Convenient

B. Convenience

C. Conveniently

D. Convene

30. She is ————– in her book.

A. Absorbed

B. Absorbent

C. Absorptive

D. Absorb

31. As she is so ————– with her present job, she has decided khổng lồ leave sầu.

Xem thêm: Cách Xem Gói Cước Mạng Vnpt Đang Sử Dụng Đơn Giản Tại Nhà, Kiểm Tra Thông Tin Gói Cước Internet Vnpt

A. Satisfy

B. Satisfied

C. Satisfying

D. Unsatisfied

Đáp án:

1 – B; 2 – A; 3 – B; 4 – B; 5 – A;

6 – B; 7 – B; 8 – A; 9 – C; 10 – B;

11 – D; 12 – C; 13 – B; 14 – A; 15 – A;

16 – C; 17 – B; 18 – D; 19 – A; 20 – B;

21 – B; 22 – B; 23 – C; 24 – D; 25 – C;

26 – B; 27 – C; 28 – B; 29 – B; 30 – A; 31 – D;

Trên đó là bảng chuyển đổi từ bỏ nhiều loại vào tiếng Anh và bài tập nhận biết trường đoản cú loại vào giờ đồng hồ Anh. Mời bạn đọc tham khảo thêm các tài liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh cơ bản cùng cải thiện không giống tại topgamebanca.com được cập nhập liên tục.