Cách cài net framework 3.5 cho win 10

  -  

Ý loài kiến phản hồi sẽ tiến hành gửi đến topgamebanca.com: Bằng phương pháp dấn nút gửi, ý kiến bình luận của bạn sẽ được áp dụng để cải thiện những thành phầm với hình thức dịch vụ của topgamebanca.com. Chính sách về quyền riêng biệt tư.

Bạn đang xem: Cách cài net framework 3.5 cho win 10


Trong bài viết này

You may need the .NET Framework 3.5 khổng lồ run an phầm mềm on Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, và Windows 8. You can also use these instructions for earlier Windows versions.

Download the offline installer

The .NET Framework 3.5 SP1 offline installer is available on the .NET Framework 3.5 SP1 Download page và is available for Windows versions prior khổng lồ Windows 10.

Install the .NET Framework 3.5 on Demand

You may see the following configuration dialog if you try to run an ứng dụng that requires the .NET Framework 3.5. Choose Install this feature lớn enable the .NET Framework 3.5. This option requires an Internet connection.

*

Why am I getting this pop-up?

The .NET Framework is created by topgamebanca.com and provides an environment for running applications. There are different versions available. Many companies develop their apps to run using the .NET Framework, and these apps target a specific version. If you see this pop-up, you"re trying lớn run an application that requires the .NET Framework version 3.5, but that version is not installed on your system.

Enable the .NET Framework 3.5 in Control Panel

You can enable the .NET Framework 3.5 through the Windows Control Panel. This option requires an Internet connection.

Xem thêm: Không Thể Bỏ Lỡ Những Cách Chia Bài 3 Cây Bịp

Press the Windows key

*
on your keyboard, type "Windows Features", & press Enter. The Turn Windows features on or off dialog box appears.

Select the .NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 và 3.0) kiểm tra box, select OK, và reboot your computer if prompted.

*

You don"t need to lớn select the child items for Windows Communication Foundation (WCF) HTTPhường Activation & Windows Communication Foundation (WCF) Non-HTTPhường. Activation unless you"re a developer or VPS administrator who requires this functionality.

Troubleshoot the installation of the .NET Framework 3.5

During installation, you may encounter error 0x800f0906, 0x800f0907, 0x800f081f, or 0x800F0922, in which case refer khổng lồ .NET Framework 3.5 installation error: 0x800f0906, 0x800f0907, or 0x800f081f khổng lồ see how to lớn resolve sầu these issues.

If you still can"t resolve your installation issue or you don"t have sầu an Internet connection, you can try installing it using your Windows installation truyền thông. For more information, see Deploy .NET Framework 3.5 by using Deployment Image Servicing và Management (DISM). If you"re using Windows 7, Windows 8.1, the latest release Windows 10, or Windows 11, but you don"t have sầu the installation truyền thông media, create an up-to-date installation truyền thông media here: Create installation truyền thông for Windows. Additional information about Windows 11 and Windows 10 Features on Demand: Features on Demand.

Xem thêm: Tạo Dáng Với Áo Dài Cách Tân, Cách Tạo Dáng Khi Chụp Ảnh Với Áo Dài


Warning

If you"re not relying on Windows Update as the source for installing the .NET Framework 3.5, you must ensure lớn strictly use sources from the same corresponding Windows operating system version. Using sources from a different Windows operating system version will either install a mismatched version of .NET Framework 3.5 or cause the installation khổng lồ fail, leaving the system in an unsupported & unserviceable state.